תקנון השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "מטי אוןליין" מבית מרכז טיפוח יזמות רעננה, ע"ר 580235232 (להלן – האתר).

 

 1. הסכמה לתנאיי השימוש
  • אם אתה משתמש באתר שלנו, המסמך הזה מיועד עבורך והיא חלה על כל התוכן שבאתר וכן בכל תכתובת בדואר האלקטרוני בין האתר.

אנו מפצירים בך לקרוא תנאים אלו בקפידה.

 • בבקשה קרא את התנאים שכאן – השימוש באתר והכניסה אליו הם תחת התנאים המפורטים בתקנון זה ובעצם השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים ומסכים לתנאים המפורטים בהם ("תנאי השימוש").
 • אם אינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, הנך מחויב, באופן מיידי, שלא להיכנס לאתר, להתחבר אליו ולהשתמש בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל אופן שהוא.
 • תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המגדרים.
 • תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר ותכנים שבהם ובעשיית שימוש בהם מכל פלטפורמה או חומרה שהיא לרבות מכשירי מחשב ומכשירי תקשורת אחרים, בין אם השימוש נעשה ברשת האינטרנט או בכל דרך תקשורת קיימת.
 • הכותרות המובאות בתנאי השימוש מובאים לצרכי נוחות ואין לפרש אותן או את תוקפן כחלק מתנאיי השימוש.

 

 1. האתר, התוכן והשירותים המוצעים
  • אתר זה מציג ומציע לשימוש מקוון מידע ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: "האתר").
  • אתר זה הנו בבעלות ו/או ברישיון מטעם מרכז טיפוח יזמות רעננה ע”ר (להלן: "מטי אוןליין" או "בעלי האתר").
  • בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר בידי משתמשים רשומים ומזדמנים.
  • דימויים ו/או שרטוטים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. ידוע למשתמש כי יתכנו שינויים בין הגרפיקה המוצגת באתר זה לבין תוצרתה במדיה אחרת ו/או באמצעי תצוגה אחרים.
  • השימוש באתר אינו מוגבל בגיל. אם זאת, אם ראיתם תוכן פוגעני או שאינו ראוי, הנכם מוזמנים לצור עימנו קשר ואנו נפעל להגבלתו או להסרתו.
  • בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהסתמכות על המידע שבאתר ו/או פעולות אשר משתמשים יבחרו לעשות בעקבות מידע זה. בנוסף, באתר מפורסמים כתבות, פרסומות ותוכן המוזנים בידי גורמים החיצוניים לצוות מטי אוןליין ואשר אין למטי אוןליין שליטה בתוכן הפרסום ולא תהיה אחראית לו.
  • בעלי האתר רשאים לעדכן את התוכן, תנאיי השימוש, הגישה לדפים השונים וכל פרט אחר וזאת מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל מקום בו מוצע שירות או הטבה, בין אם בתשלום ובין אם שלא בתשלום, תנאיי התחייבות מטי אוןליין יהיו כפי שפורסמו בעת שהושלם תהליך אישור ההשתתפות וכמופרט בתנאי השימוש באתר זה. אם עודכנו תנאי ההשתתפות טרם השלמת תהליך הרישום, התנאים המעודכנים כפי שהם מתועדים במערכת האתר הם אשר יחולו.
  • האתר מנגיש לציבור תוכן בתחומים שונים. התוכן המונגש הוא כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ ספציפי עם יועץ או נותן שירותים ומטי אוןליין לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק אשר ייגרם לציבור בגין הסתמכות על תוכן זה. העושה שימוש ו/או המסתמך על התוכן שבאתר עושה זאת באחריותו ומרצונו החופשי והנו מוותר על כל טענה כלפי מטי אוןליין ביחס להסתברות מעשיו או החלטותיו בגין המידע שבאתר זה.
  • אתר זה מיועד למשתמשים בישראל ומותאם, הן מבחינת תוכן והן מבחינת מבנה האתר, לדינים הנוהגים במדינת ישראל. גולשים ומשתמשים מחוץ לישראל אשר יבחרו לעשות שימוש באתר זה מוותרים על כל טענה כי יש להכיל על מטי אוןליין תנאים הנהוגים במדינות אחרות ודינים אחרים.

 

 1. שימושים אסורים
  • אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד האתר ו/או מוצריו; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתוכן ו/או בקניינה של מטי און ליין מתואר להלן ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם בעלי האתר בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), "תולעת" מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו בעלי האתר בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.

 

 1. זכויות קניין רוחני
  • כל היצירות, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת מטי אוןליין הנם קניינם הרוחני המלא של בעלי האתר ו/או ניתנו לה הזכויות בהם ו/או רישיונות השימוש בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, ובעלי האתר הם בעלי מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם בעלי האתר. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).
  • באתר מופיעים פריטי תוכן המפורסמים בידי צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני בפריטי תוכן זה אינם מוקנים למטי אוןליין ואין לה זכות, שליטה או אחריות ביחס לאלו.
  • מטי אוןליין עושה מאמצים רבים על מנת לוודא כי כלל התוכן המופיע והמפורסם אינו מפר זכות יוצרים ו/או זכות בעיצובים ו/או זכות בסימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת. אם למרות כל אלו חלה טעות ונמצא תוכן מוגן של אחרים במטי אוןליין, הנכם נדרשים לפנות לתיבת הפניות שלנו ב-   michaelc@startup.org.il  ואנו נפעל להסדרת השימוש בתוכן זה.
 2. אחריות ושרות
  • הנהלת מטי אוןליין ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר זה, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • נפלה טעות קולמוס בתיאור המובא באתר, לא יחייב הדבר את בעלי האתר או מי מטעמם.
  • תמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין תצוגתן במציאות. כמו כן, תתכן שונות בין המוצרים והשירותים המוצעים באתר לבין אופן הצגתם בפועל לרבות במחשב ו/או באפליקציות ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שונות זו יתכן ותגרם בשל ממשקים שאינם תואמים, תצוגת מסכים, אופן הפקת פלט הדפסת המוצר וכיוצ"ב. בעלי האתר אינם אחראים לשינויים כאמור שאינם תלויים בשלמות המוצרים הנמכרים באמצעותם.
  • בכל מקרה לא תשא מטי אוןליין באחריות כלשהי העולה על ערך השירות המוענק וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת שירות שהיא אינה מספקת באופן ישיר וכן כאלו שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, החשמל ו/או במערכות תקשורת שונות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בהשלמת השירותים לידי המשתמש ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  • הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק שירותים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי השירותים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני michaelc@startup.org.il  והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. ניתן גם לפנות בכתב במען דודו דותן 14/43

 

 1. מוצרים, שירותים ומידע המוצע באמצעות צדדים שלישיים
  • האתר אינו אחראי לכל מידע, מצג, הבטחה, התחייבות, הודעות או כל מידע אחר אשר מוצגים בידי צדדים שלישיים מפעם לפעם במסגרת אתר זה. הגופים המפרסמים, בין אם בתשלום ובין אם לאו אחראים באופן מוחלט לתוכן ולשירותים אותו הם מציגים. הצדדים השלישיים אחראים לכל פריט תוכן, סימן, סימן מסחר, יצירה, הצעה, מחיר, הנחה, דמי רישום, פירוט שירות לרבות איכותו, כמותו ובעלותו בהם ואתר אין כל השפעה עלי תכנים אלו, מהימנותם, איכותם, מחיר השירות או כל פרט אחר הנוגע לתכנים אלו ומובן כי האתר לא יישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו.
  • מטי אוןליין מאפשרת למשתמשים לצור קשר עם צדדים שלישיים אשר תוכן שלהם מובא באתר זה. בעלי האתר אינם צד לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי כאמור ואין בפרסומי צדדים שלישיים להוות אסמכתא או עדות למהימנות או טיב אותו צד שלישי. כל התקשרות

 

רוצה הכוונה למידע או יעוץ של מומחה - רשום לנו ונעזור לך עכשיו!

WhatsApp יצירת קשר